Regulamin | Dentysta Gdynia 4U
  • rejestracja4udentalclinic@gmail.com
  • Pon - Pt 9.00 - 18.00.

Kameralny Gabinet

w Gdyni

Wykwalifikowany

Personel

Satysfakcja

Gwarantowana
Telefon: +48 508 200 338

Regulamin

Regulamin

Regulamin odbywania wizyt i udzielania świadczeń medycznych w
4U Dental Clinic 81-602 Gdynia Ul. Chwarznieńska 198A lok.3
NIP: 5862339259, REGON: 381880678
Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Pacjentów 4U Dental Clinic (dalej zwanego
Gabinetem) w zakresie odbywania wizyt i udzielania świadczeń zdrowotnych. Regulamin
określa również zasady potwierdzenia wizyt, opłat rezerwacyjnych, skutków nieodwołania
wizyt z odpowiednim wyprzedzeniem. Zaakceptowanie Regulaminu oznacza obowiązek
jego stosowania i wiąże strony, stanowiąc element umowy o świadczenie usług
medycznych.
1. Świadczenia medyczne udzielane są w dni powszednie, w godzinach ustalonych
indywidualnie według organizacji pracy Gabinetu
2. Gabinet udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie wg aktualnego cennika. Informacji o
cenach świadczeń udzielają pracownicy Gabinetu. Cennik oraz wykaz udzielanych
świadczeń dostępny jest również na stronie internetowej: www.4udentalclinic.pl oraz w
poczekalni Gabinetu.
3. Świadczenia medyczne odpłatne udzielane są bez skierowania, z wyjątkiem sytuacji
określonych w odrębnych przepisach.
4. Badania diagnostyczne z dziedziny rentgenodiagnostyki udzielane na podstawie
skierowania od lekarza, za wyjątkiem zdjęć RTG wewnątrzustnych. Pacjent ma obowiązek
każdorazowo dostarczyć skierowanie przed udzieleniem świadczenia.
5. Świadczeń udzielają wyłącznie pracownicy medyczni posiadający odpowiednie
kwalifikacje do wykonywania świadczeń, potwierdzone dyplomami, certyfikatami,
spełniający odpowiednie wymagania zdrowotne.
6. Udzielenie świadczenia zdrowotnego następuje po uprzednim dokonaniu rezerwacji na
określony termin wedle obowiązującego w gabinecie terminarza. Rezerwacji może dokonać
Pacjent, przedstawiciel ustawowy Pacjenta lub osoba upoważniona przez Pacjenta:–
bezpośrednio w Gabinecie,– telefonicznie pod numerem: 58 620 0228 lub 508 200 338
– za pośrednictwem platformy serwisu ZnanyLekarz
7. Udzielenie świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki RTG nie wymaga rezerwacji
terminu.
8. W trakcie dokonywania rezerwacji Pacjent, przedstawiciel ustawowy Pacjenta lub osoba
upoważniona przez Pacjenta ma obowiązek, na wezwanie osoby dokonującej rejestracji,
podać poprawne dane Pacjenta, niezbędne do wprowadzenia rezerwacji terminu i założenia
Karty Pacjenta m. in. imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia oraz adres
zamieszkania. Niezbędne jest również przekazanie danych umożliwiających bezpośredni
kontakt z pacjentem w kwestiach organizacyjnych, związanych z udzieleniem świadczenia
takich jak: numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail.Szczegółowe informacje na temat
przetwarzania danych osobowych dostępne są na miejscu w Gabinecie.
9. Pacjent nie ma możliwości dokonywania wyboru osoby, która będzie udzielała
świadczenia zdrowotnego. Niezależnie od powyższego, Gabinet dołoży wszelkich starań,
aby – o ile będzie to możliwe – uwzględnić prośbę pacjenta w zakresie wyboru osoby
medyka.
10. Pracownicy recepcji, po przeprowadzeniu wstępnego wywiadu, umawiają pacjentów do
lekarza zajmującego się danym rodzajem leczenia. Wizyty konsultacyjne umawiane są na
30-60 minut , przeglądy stomatologiczne na 30 minut; leczenie endodontyczne – od 60 do
120 minut. Wizyty u chirurgów, na których mają odbyć się zabiegi ekstrakcji umawiane są w
przedziale czasowym od 30 do 90 minut. O długości trwania kolejnych wizyt decyduje lekarz
w zależności od zaplanowanego rodzaju leczenia. Nie umawiamy pierwszych wizyt na dłużej
niż 60 minut. Wyjątkowo lekarz może zgodzić się na dłuższą wizytę pod warunkiem
wniesienia opłaty rezerwacyjnej uwzględniającej koszty rezerwacji gabinetu i zespołu lekarz
– asysta. Opłata ta nie będzie podlegała zwrotowi nawet jeśli pacjent nie zdecyduje się na
planowane leczenie.
11. Lekarze nie udzielają konsultacji telefonicznych oraz w formie wiadomości email.
12. Imiona i nazwiska osób udzielających świadczeń zdrowotnych dostępne są w miejscu
udzielania świadczeń. Dodatkowe informacje o lekarzach udzielających świadczeń
zamieszczone są na stronie internetowej www.4udentalclinic.pl/zespol.
13. W dniu poprzedzającym wizytę (w godzinach 9:00-15:00) pracownicy Gabinetu wysyłają
SMS-y z prośbą o potwierdzenie wizyty. W przypadku braku potwierdzenia wykonywany
jest telefon do Pacjenta. Jeżeli do godziny 15:00 brak jest informacji zwrotnej, wysyłana jest
kolejna wiadomość SMS z prośbą o potwierdzenie ostateczne rezerwacji do godziny 17:00
– brak potwierdzenia do tej godziny oznacza odwołanie wizyty. W tej sytuacji Gabinet może
wysłać informację o anulowaniu rezerwacji. Długie wizyty z zakresu implantologii, chirurgii,
endodoncji, protetyki, medycyny estetycznej potwierdzane są z dwudniowym
wyprzedzeniem.
14. Gabinet zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania terminu udzielenia
świadczenia w sytuacjach losowych, niezależnych od Gabinetu. O zmianie lub odwołaniu
terminu Pacjent jest bezzwłocznie informowany w drodze powiadomień SMS i/lub
telefonicznie przez pracownika Gabinetu.
15. Pacjent zobowiązany jest odwołać termin wizyty, na którą nie może się zgłosić, nie
później niż 24 godziny (dotyczy dni roboczych) przed planowaną wizytą. Późniejsze
odwołanie wizyty oznacza odwołanie wizyty z naruszeniem terminu.
16. Jako warunek konieczny przyjęcia rezerwacji, gabinet ma prawo pobrania opłaty
rezerwacyjnej w związku z umówioną wizytą, w wysokości 200 zł. Opłata rezerwacyjna na
wizyty z zakresu chirurgii, implantologii, protetyki, endodoncji i medycyny estetycznej
wynosi 200 zł za każdą zaplanowaną godzinę zabiegu. W przypadkach uzasadnionych
długością planowanej wizyty lub kosztem niezbędnych przygotowań, opłata rezerwacyjna
może być ustalona na wyższym poziomie.
17. Opłata może zostać wpłacona osobiście, w drodze przelewu bankowego, z
wykorzystaniem BLIK, kart płatniczych bądź płatności natychmiastowej.
18. Opłata rezerwacyjna, w przypadku odbycia wizyty, zaliczana jest na poczet ceny usługi.
19. Opłata rezerwacyjna jest zwracana, w przypadku odwołania przez pacjenta wizyty z
zachowaniem terminu, o którym mowa w pkt 15. W przypadku, gdy na potrzeby wizyty
odwołanej w terminie, doszło do szkody wynikającej z wytworzenia wyrobu medycznego na
zamówienie, Gabinet ma prawo potrącić koszty wytworzenia wyrobu na zamówienie z
opłaty rezerwacyjnej.
20. W przypadku nie stawienia się pacjenta na wizytę lub w przypadku odwołania przez
pacjenta wizyty z naruszenie terminu, opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi. W tej
sytuacji opłata stanowi odszkodowanie za utrzymywanie gabinetu w gotowości do
świadczenia usługi oraz utracone korzyści w związku z faktem, że termin pacjenta
pozostanie wolny, tj. niewykorzystany przez innego pacjenta.
21. Nieodwołanie lub odwołanie z naruszeniem terminu wizyty, która nie była objęta opłatą
rezerwacyjną zobowiązuje Pacjenta do zapłaty na rzecz Gabinetu zryczałtowanych kosztów
odszkodowania, o których mowa w pkt 20, w wysokości 200 zł za wizytę do 60 minut. Koszt
dłuższych nieodbytych wizyt jest wyliczany na podstawie podanych w aktualnym cenniku
kosztów rezerwacji gabinetu i zespołu lekarz – asysta. Opłata doliczona zostanie do
kosztów najbliższej wizyty, powiększając jej cenę o wysokość odszkodowania.
22. Gabinet uprawniony jest do zwolnienia Pacjenta z konieczności uiszczenia
zryczałtowanych kosztów odszkodowania, jak również do rezygnacji z uprawnienia
zatrzymania opłaty rezerwacyjnej, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dotyczących
Pacjenta i na jego wniosek.
23. Nieodwołanie wizyty lub odwołanie z naruszeniem terminu, o którym mowa w pkt 15,
uprawnia Gabinet dodatkowo do odmowy udzielania dalszych świadczeń zdrowotnych w
przyszłości, z wyłączeniem stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia.
24. Odwołanie terminu przez Gabinet uprawnia Pacjenta do zwrotu opłaty rezerwacyjnej, o
ile opłatę uprzednio pobrano. W przypadku niezłożenia przez Pacjenta w tym zakresie
dyspozycji, opłata automatycznie zaliczana jest na rzecz kolejnej umówionej wizyty.
25. W przypadku zaakceptowanych planów leczenia, opłata wnoszona przez Pacjenta na
poczet realizacji planu, stanowi zadatek w rozumieniu art. 394§1 k.c.
26. Koszty leczenia wynikają z cennika obowiązującego na dzień sporządzenia planu i
zachowują ważność przez okres 30 dni. W sytuacji zmiany cennika po dniu sporządzenia
planu leczenia, plan leczenia realizowany jest według cen zmienionych lecz po
przekroczeniu okresu karencji wynoszącego 30 dni. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że w
trakcie leczenia cennik może ulec zmianie stosownie do rzeczywiście wykonanego zakresu
usług. Podmiot leczniczy informuje Pacjenta o zmianie cennika lub zakresu wykonywanych
świadczeń wpływających na zwiększenie bądź zmniejszenie kosztów realizacji planu
leczenia z zachowaniem w/w okresu karencji. Informacja przekazywana jest bezpośrednio
pacjentowi w rozmowie z obsługą gabinetu, jak również w sposób zwyczajowo przyjęty.
Pacjentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy na każdym etapie leczenia bez
podawania przyczyny z zastrzeżeniem konieczności zapłaty odszkodowania dla Gabinetu
jeżeli dla pacjenta zostały już wykonane zamówione prace laboratoryjne lub zakupiono
niezbędne komponenty medyczne. Prawo odstąpienia od leczenia z uwagi na zmianę
kosztów leczenia wygasa najpóźniej z chwilą odbycia pierwszej wizyty po powzięciu
informacji o obowiązywaniu nowego cennika i o prawie do odstąpienia. Ważność planu
leczenia może być ograniczona terminem. Plan leczenia może zawierać rabaty za przyjęcie
go w całości.
27. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych rozpoczyna się z chwilą dokonania płatnej
rezerwacji wizyty za pośrednictwem serwisu ZnanyLekarz lub w rejestracji Gabinetu:
telefonicznie bądź osobiście. Pacjenci zgłaszający chęć umówienia wizyty telefonicznie
otrzymają link do płatności rezerwacyjnej wynoszącej 200 zł za każdą planowaną godzinę
wizyty. Pierwszorazowe wizyty nie będą przekraczać 60 min. Pacjenci zgłaszający się
osobiście w celu rezerwacji wizyty wnoszą opłatę na miejscu gotówką, za pomocą BLIK,
kartą płatniczą. Podczas rejestracji w recepcji Gabinetu Pacjent może być poproszony o
okazanie:a) dokumentu tożsamości,b) skierowania na świadczenia medyczne jeśli takie jest
wymagane.
28. Z uwagi na specyfikę świadczeń zdrowotnych, opłata uiszczana jest przez Pacjenta w
Rejestracji niezwłocznie po zakończonej wizycie, na podstawie informacji pochodzącej od
lekarza zapisanej w dokumentacji medycznej Pacjenta. Po uregulowaniu należności Pacjent
otrzymuje paragon/fakturę oraz może otrzymać wydruk z dokumentacji odbytej wizyty.
29. Gabinet zastrzega sobie prawo do odmowy realizowania świadczeń, wymagających
rezerwacji terminu w przypadku Pacjentów, którzy nie uregulowali należności za udzielone
świadczenia zdrowotne, do czasu uregulowania zadłużenia, z wyłączeniem stanu nagłego
zagrożenia zdrowia i życia.
30. Pacjent ma obowiązek zweryfikować poprawność danych osobowych na drukach,
wydawanych przez pracowników Gabinetu. W przypadku zastrzeżeń, co do poprawności
danych osobowych powinien zgłosić je przed skorzystaniem ze świadczenia medycznego.
31. W Rejestracji Pacjent zobowiązany jest złożyć oświadczenie dotyczące upoważnienia
innych osób do zasięgania informacji o stanie swojego zdrowia i wglądu w dokumentację
medyczną. Dodatkowo pacjent zobowiązany jest złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z
formularzem informacyjnym dot. zasad przetwarzania danych.
32. Zgoda na udzielenie zabiegu związanego z przerwaniem ciągłości tkanek (zabieg
chirurgiczny) musi być złożona przez Pacjenta każdorazowo, przed jego rozpoczęciem.
Odmowa podpisania formularza Zgody uprawnia Gabinet to odmowy udzielenia
świadczenia, chyba że Pacjent znajduje się w stanie zagrażającym życiu lub zdrowiu. W
innych przypadkach przyjmuje się domniemanie zgody Pacjenta na udzielenie świadczenia
medycznego wynikające z faktu rozpoczęcia zaplanowanej wizyty w Gabinecie.
33. W trakcie konsultacji lekarskiej Pacjent ma prawo do uzyskania wszystkich niezbędnych
wyjaśnień, dotyczących postawionej diagnozy, a także zaproponowanego leczenia.
34. Personel Gabinetu nie jest zobowiązany do udzielania świadczeń Pacjentom ze względu
na ich zachowanie. Naganne zachowanie Pacjenta w postaci czynnej lub słownej agresji lub
postępowanie niezgodne z postanowieniami regulaminu grozi sankcją odmowy udzielania
świadczeń zdrowotnych. Rażące naruszenia porządku uprawniają Gabinet do skreślenia z
listy Pacjentów.
35. Gabinet na rzecz Pacjentów naruszających porządek będzie udzielać świadczeń
wyłącznie w sytuacji nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Personel udzielający
świadczenia zdrowotnego w sytuacji wykluczającej odmowę podlega ochronie, jaka
przysługuje funkcjonariuszom publicznym na służbie. Szczególna ochrona funkcjonariuszy
publicznych skutkuje zaostrzoną odpowiedzialnością karną Pacjenta oraz ściganiu
popełnionego przestępstwa z oskarżenia publicznego.
36. W gabinecie prowadzony jest monitoring audiowizualny z nagrywaniem, na co pacjent
wyraża zgodę. Nagranie chronione jest na zasadzie danych osobowych i nie może być
wykorzystywane bez zgody Pacjenta poza sytuacjami wynikającymi z powszechnie
przyjętych ustaw.
37. Gabinet prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń
zdrowotnych i zapewnia ochronę danych osobowych zawartych w tej dokumentacji oraz
udostępnia ją zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
38. W pracowniach RTG, zgodnie z obowiązującymi przepisami, badania wykonywane są
wyłącznie na podstawie skierowania. Pacjentkom w ciąży do 28 tygodnia badań
radiologicznych nie wykonujemy.
39. Dokumentacja medyczna lub wyniki badań (RTG) wydawane są przez pracowników
Gabinetu, przedstawicielowi ustawowemu Pacjenta lub osobie upoważnionej przez Pacjenta
po weryfikacji tożsamości.
40. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian grafików przyjęć, zakresu i cennika usług.

Regulamin umawiania wizyt w 4U Dental Clinic
Szanowni Pacjenci, w trosce o jakość i poziom świadczonych usług w placówce
stomatologicznej 4U Dental Clinic, obowiązuje następujący regulamin umawiania wizyty.
I. Definicje
1. Pacjent – Osoba fizyczna, która dokonuje rezerwacji terminu wizyty stomatologicznej
2. 4U Dental Clinic – Podmiot medyczny, którego właścicielem jest Dominika Kapuścińska,
ul. Chwarznieńska 198A lok.3, NIP: 5862339259, rejestracja4udentalclinic@gmail.com
3. Regulamin – niniejszy Regulamin umawiania wizyt celem wykonania usług medycznych
drogą stacjonarną w placówce stomatologicznej 4U Dental Clinic prowadzonej przez
lek.stom. Zbigniewa Kapuścińskiego, specjalistę stomatologii ogólnej i protetyki przy ul.
Chwarznieńskiej 198A lok.3 oraz lekarzy współpracujących
4. Rezerwacja Wizyty – usługa oferowana w placówce stomatologicznej polegająca na
rezerwacji określonego terminu oraz przedziału czasowego
5. Dzień roboczy – placówka 4U Dental Clinic pracuje w dni powszednie, w godzinach
ustalonych indywidualnie według organizacji pracy Gabinetu
6. Opłata rezerwacyjna – opłata pobierana od Pacjenta na poczet wizyty stacjonarnej w 4U
Dental Clinic w przypadkach i w wysokości określonych przez 4U Dental Clinic
II. Postanowienia ogólne
1. W celu dokonania Rezerwacji Wizyty należy skontaktować się z rejestracją: telefonicznie
(+48 58 620 0228, 508 200 338), mailowo (rejestracja4udentalclinic@gmail.com), przez
formularz na stronie www, osobiście w placówce lub za pośrednictwem platformy serwisu
ZnanyLekarz.
2. Wszystkie wizyty stomatologiczne będą potwierdzane przez rejestrację telefonicznie lub
przez SMS do 2 dni roboczych przed planowaną wizytą.
3. Wizyty niepotwierdzone oraz nieopłacone są odwoływane automatycznie.
4. W przypadku wszystkich wizyt pierwszorazowych, wizyt konsultacyjnych oraz wizyt,
których czas przekracza 15 minut, w szczególności zabiegów chirurgicznych,
protetycznych, endodontycznych, medycyny estetycznej oraz higienizacyjnych, po
potwierdzeniu Rezerwacji Wizyty zostanie wygenerowany link do płatności, którą będzie
można wykonać za pośrednictwem platformy Przelewy24 lub e-service. Link zostanie
wysłany w wiadomości SMS lub mailowo i będzie aktywny przez 3 godziny, w ciągu których
należy wykonać płatność. W przypadku nieopłacenia Rezerwacji Wizyty we wskazanym
terminie zostanie ona automatycznie anulowana.
5. Opłata rezerwacyjna jest odliczana od opłaty końcowej po odbytej wizycie. W przypadku
kiedy opłata rezerwacyjna przewyższa opłatę końcową po odbytej wizycie, zostanie ona
zwrócona na wskazany przez Pacjenta nr konta.
6. Wysokość przedpłaty jest generowana w zależności od długości wizyty oraz jej rodzaju:
Wizyta pierwszorazowa – 200 zł
Wizyta konsultacyjna – 200 zł
Wizyta endodontyczna – 200 zł za każdą godzinę rezerwacji
Wizyta protetyczna – 200 zł za każdą godzinę rezerwacji
Wizyta chirurgiczna – 200 zł za każdą godzinę rezerwacji
Wizyta higienizacyjna – 200 zł
Wybielanie zębów gabinetowe – 800 zł
Wizyta z zakresu medycyny estetycznej – 600 zł
Zadatek na wykonanie pracy protetycznej – ustalane indywidualnie podczas wizyty
konsultacyjnej
7. Płatności za kolejne Rezerwacje Wizyty, które będą odbywały się osobiście mogą zostać
uregulowane na miejscu w rejestracji przed wizytą.
8. Pacjent ma prawo do odwołania zakupionej Rezerwacji Wizyty najpóźniej na 1 Dzień
roboczy przed terminem jej wykonania kontaktując się z rejestracją telefonicznie lub
mailowo.
9. W przypadku odwołania Rezerwacji wizyty w czasie krótszym niż 1 Dzień roboczy przed
jej rozpoczęciem, w przypadku nie stawienia się na wizytę oraz w przypadku spóźnienia się
na wizytę dłużej niż 15 minut ( tylko wizyta pierwszorazowa lub konsultacyjna, które trwają
30 min) kwota za świadczenie nie będzie zwracana.
10. W przypadku odwołania Rezerwacji Wizyty w czasie dłuższym niż 1 Dzień roboczy przed
jej planowanym rozpoczęciem, w sytuacji braku dyspozycji co do wpłaconej opłaty
rezerwacyjnej przechodzi ona na następną umawianą wizytę. W przypadku ostatecznej
rezygnacji z wizyty w czasie dłuższym niż 1 dzień roboczy następuje zwrot uiszczonej
płatności przelewem BLIK na telefon lub na podany przez Pacjenta numer konta
bankowego. Usługodawca dokonuje zwrotu środków Pacjentowi w terminie 7 dni od
momentu odwołania Rezerwacji Wizyty. W przypadku zwrotu należności Pacjent może
zostać obciążony kosztami prowizji i opłat, w przypadku przelewu zagranicznego.
11. Wizyty odbywają się w przedziałach czasowych. Pierwszorazowi Pacjenci proszeni są o
przybycie do Placówki 15 min przed zarezerwowaną wizytą celem wypełnienia
dokumentacji medycznej Pacjenta. Zarezerwowana godzina jest terminem zgłoszenia się
pacjenta do placówki jednak nie oznacza czasu wejścia do gabinetu. W związku ze
specyfiką pracy jaką jest wykonywanie świadczeń medycznych dla pacjentów mogą
występować opóźnienia.
III. Reklamacje
1. Pacjentowi przysługuje reklamacja w przypadku braku wykonania usługi, w przypadku
nienależytego wykonania usługi lub w momencie opóźnienia większego niż 30 minut.
2. W przypadku opóźnienia większego niż 15 minut, Pacjent ma prawo zrezygnować z
wizyty bez ponoszenia konsekwencji.
3. Reklamacje należy składać w sposób pisemny na adres: 4U Dental Clinic, 81-602 Gdynia
Chwarznieńska 198A, lub drogą elektroniczną na adres:
rejestracja4udentalclinic@gmail.com
4. Za wszelkie nieprzewidywalne niedogodności, z góry serdecznie przepraszamy.

Jak możemy Ci pomóc?