Regulamin | Dentysta Gdynia 4U
 • rejestracja4udentalclinic@gmail.com
 • Pon - Pt 9.00 - 18.00.

Kameralny Gabinet

w Gdyni

Wykwalifikowany

Personel

Satysfakcja

Gwarantowana
Telefon: +48 508 200 338

Regulamin

Regulamin

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
4U Dental Clinic Dominika Kapuścińska

ROZDZIAŁ I
Podstawy prawne funkcjonowania

Podmiot leczniczy działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. 2011 r., nr 112, poz. 654),
 2. ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417),
 3. ustawy z dnia 5.12.1996 o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Z 2008 r., Nr 136, poz. 857 z póź. zm.)
 4. niniejszego Regulaminu Organizacyjnego

niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich pacjentów 4U Dental Clinic.

 

Rozdział II
Preambuła

 1. Celem działania Gabinetu Stomatologicznego 4U Dental Clinic jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu i przywracaniu utraconej funkcji i estetyki tkanek twardych zębów, uzupełnianie brakujących zębów, korekta ich ustawień, leczenie i zapobieganie dysfunkcjom i para funkcjom, poprawa zdrowia jamy ustnej, promocja zdrowia, higieny i profilaktyki.
 2. Gabinet Stomatologiczny 4U Dental Clinic jest praktyką prywatną i nie udziela świadczeń  w ramach NFZ.

 

Rozdział III
Definicje

 1. Regulamin organizacyjny:

Regulamin wykonywania zabiegów w gabinecie stomatologicznym 4U Dental Clinic, zwany dalej „Regulaminem”, stosownie do art. 384 Kodeksu cywilnego – określa ogólne warunki umowy, na podstawie której Pacjent otrzymuje usługę w postaci zabiegu bądź dokonuje zakupu towaru, prawa  i obowiązki Stron takiej transakcji, w tym obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, a także zasady odpowiedzialności Stron.

 1. 4U Dental Clinic (4U Dental Clinic):

Gabinet Stomatologiczny 4U Dental Clinic  przy ul. Chwarznieńskiej 198A, (81 – 602 Gdynia) prowadzony przez Dominikę Kapuścińską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą 4U Dental Clinic  Dominika Kapuścińska na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i  Informacji o Działalności Gospodarczej,  posiadającą numer NIP:  586-233-92-59

 1. Cennik usług:

aktualny cennik usług i towarów znajdujący się w ofercie 4U Dental Clinic, wyrażony
w złotych polskich, kwoty podane w cenniku są kwotami brutto. Cennik dostępny jest na stronie internetowej https://www.4udentalclinic.pl/ oraz w Gabinecie 4U Dental Clinic   na recepcji.

 1. Pacjent:

osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług będących w ofercie Artdent.

 1. Umowa:

umowa zawierana pomiędzy Pacjentem a 4U Dental Clinic. Podjęcie decyzji o skorzystaniu z usług 4U Dental Clinic, dokonanie przedpłaty (o ile o takiej przedpłacie zdecyduje lekarz prowadzący) i rezerwacja terminu oznaczają zawarcie umowy cywilnoprawnej o świadczenie usług i są równoznaczne z  zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

 1. Zabieg:

oznacza zabieg z zakresu stomatologii, zachowawczej, estetycznej, endodoncji, periodontologii, pedodoncji, chirurgii stomatologicznej, ortodoncji, protetyki oraz implantologii.

 

Rozdział IV
Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin organizacyjny jest ustanawiany dla podmiotu leczniczego działającego pod nazwą: 4U Dental Clinic Dominika Kapuścińska z siedzibą przy ul. Chwarznieńskiej 198A, 81 – 602 Gdynia (dalej zwany: Podmiotem leczniczym).

 1. Podmiot leczniczy jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Pomorskiego pod numerem księgi rejestrowej 000000210003
 2. 4U Dental Clinic Dominika Kapuścińska posiada wpisane do rejestru komórki organizacyjne:
 3. Poradnia stomatologiczna
 4. Pracownia rentgenodiagnostyki
 5. Podmiotem leczniczym oraz komórkami organizacyjnymi zakładu leczniczego 4U Dental Clinic Dominika Kapuścińska kieruje kierownik medyczny Zbigniew Kapuściński i reprezentuje go na zewnątrz. Podczas nieobecności kierowania zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik.
 6. Celem podmiotu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w zakresie stomatologii a w szczególności przez:
  • prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno-leczniczej oraz terapeutycznej,
  • promowanie zdrowia,
  • opiekę nad dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w zakresie:

stomatologii zachowawczej, stomatologii endodontycznej, higieny i profilaktyki jamy ustnej, protetyki stomatologicznej, chirurgii stomatologicznej, ortodoncji, implantologii i periodontologii, fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych,

 • badania i porady lekarskie,
 • orzekanie o stanie zdrowia,
 • inne zadania zlecone przez osobę upoważnioną.
 1. Powyższe świadczenia podmiot realizuje w oparciu o kompetencje lekarza stomatologa, higienistki stomatologicznej i asystentki stomatologicznej.
 2. Zadaniem Podmiotu leczniczego jest:
 3. a) w komórce organizacyjnej – Poradni stomatologicznej wykonywanie zabiegów
  z zakresu:

  • stomatologii dziecięcej,
  • leczenia zachowawczego,
  • leczenia endododontycznego (kanałowego),
  • leczenia ortodontycznego,
  • chirurgii stomatologicznej wraz z implantologią,
  • protetyki stomatologicznej,
  • periodontologii (leczenie chorób przyzębia),
  • fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych,
  • higieny i profilaktyki jamy ustnej.

 

 1. b) w komórce organizacyjnej – Pracownia rentgenodiagnostyki wykonywanie zabiegów:
 • zdjęć RTG zębowych,
 • zdjęć RTG pantomograficznych,
 • zdjęć Tomografii Komputerowej.

 

ROZDZIAŁ V
Wizyta w gabinecie 4U Dental Clinic Dominika Kapuścińska

 1. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych:
 • Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście w gabinecie mieszczącym się przy ul. Chwarznieńskiej 198A, 81 – 602 Gdynia:
  • Poniedziałek:                09:00- 19:00
  • Wtorek:                         09:00- 19:00
  • Środa:                         09:00- 19:00
  • Czwartek:                    09:00- 19:00
  • Piątek:                           09:00- 15:00
 • Pod numerem telefonu +48 508 200 338
 • Drogą elektroniczną:

Mailowo: info@4udentalclinic.pl

Poprzez portal: www.znanylekarz.pl pod linkiem do kliniki.

 1. Obowiązuje rejestrowanie na określoną godzinę. Rezerwacja terminu stanowi wiążącą umowę pomiędzy lekarzem dentystą a pacjentem.
 2. Odwołanie wizyty powinno nastąpić minimalnie 24 godziny przed zaplanowanym zabiegiem.
 3. Każda wizyta jest potwierdzona dzień wcześniej przez rejestratorkę lub poprzez wiadomość SMS wysyłaną z systemu ESTOMED.

 

ROZDZIAŁ VI
Umawianie na wizytę

 1. Umawianie Pacjentów na pierwszą wizytę.
  • Pacjent informowany jest o formach płatności:
   1. Gotówka,
   2. karta płatniczą,
 • przelew bankowy,
 1. PayDent (płatność od 100,00 do 1.000,00 pln),
 2. system ratalny MediRaty (kredytowanie powyżej 500,00 pln).
 • Lokalizacji gabinetu.
 • Na pierwszą wizytę rezerwujemy Pacjentowi min 1 godzinę.
 • Dłuższe zabiegi muszą być poprzedzone konsultacją w gabinecie.
 • Lekarz nie udziela konsultacji przez telefon.
 • O czasie potrzebnym na wykonanie zabiegu decyduje wyłącznie lekarz.
 • W przypadkach nagłych i bólowych staramy się wyznaczyć wizytę w najbliższym możliwym terminie.
 1. Świadczenia zdrowotne w ramach Gabinetu 4U Dental Clinic Dominika Kapuścińska udzielane są w dni:
  1. Poniedziałek:                09:00- 19:00
  2. Wtorek:                         09:00- 19:00
  3. Środa:                            09:00- 19:00
  4. Czwartek:                      09:00- 19:00
  5. Piątek:                            09:00- 15:00
 1. Świadczenia są udzielane w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z Pacjentem.
 1. Pacjent ma prawo do natychmiastowego uzyskania świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
 2. Bezwzględne pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę. 4U Dental Clinic Dominika Kapuścińska dokłada należytej staranności, aby nie było opóźnień w przyjmowaniu Pacjentów.
 1. Dokładamy wszelkich starań, aby Pacjenci byli przyjmowani zgodnie z wyznaczonym grafikiem. Jeśli zabiegi przedłużają się z powodów nieprzewidzianych, prosimy pacjentów o wyrozumiałość i o przygotowanie się na ewentualność kilkunastominutowego opóźnienia. W miarę możliwości powiadamiamy Pacjentów telefonicznie o zaistniałym opóźnieniu.
 2. Na pierwszą wizytę Pacjent winien się zgłosić 15 min wcześniej, jest to czas przeznaczony na wypełnienie dokumentacji medycznej, w skład której wchodzą:
  1. wywiad lekarski,
  2. zgody na leczenie w zależności od rodzaju udzielanego świadczenia,
  3. oświadczenie pacjenta o udostępnianiu informacji o stanie zdrowia i uzyskaniu dokumentacji medycznej w przypadku śmierci,
  4. zgoda na przetwarzaniu danych osobowych,
 3. Pacjent musi być osobą pełnoletnią posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 4. W przypadku gdy pacjent nie jest osoba pełnoletnia, wówczas wszystkie dokumenty związane z leczeniem (zgody na leczenie) podejmuje opiekun prawny pacjenta.
 5. Po wizycie pacjenta i wykonaniu badania stomatologicznego lekarz ustala optymalny plan leczenia, przedstawia alternatywne metody postępowania i wstępny kosztorys.
 6. Świadczenia na rzecz pacjentów są wykonywane przez personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej,
  z należytą starannością, w warunkach odpowiadających obowiązującym w tym zakresie wymaganiom fachowym i sanitarnym.
 7. Osoby udzielające pacjentowi świadczeń zdrowotnych kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych.
 8. Skorzystanie przez Pacjenta z zabiegu równoznaczne jest z zapoznaniem się przez Pacjenta z niniejszym regulaminem i akceptacją jego postanowień.
 1. Zabiegi są dostępne wyłącznie w godzinach pracy Gabinetu 4U Dental Clinic Dominika Kapuścińska. Godziny pracy mogą w sytuacjach wyjątkowych ulec zmianie. Zmiana może oznaczać czasowe zamknięcie Gabinetu 4U Dental Clinic Dominika Kapuścińska, a także skrócenie lub wydłużenie godzin jego funkcjonowania.
 2. Zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej i implantologii możliwe są po zakwalifikowaniu Pacjenta do zabiegu przez fachowy personel 4U Dental Clinic Dominika Kapuścińska, wypełnieniu odrębnego formularza zgody na zabieg.
 3. 4U Dental Clinic Dominika Kapuścińska zastrzega sobie prawo do nie wykonania usługi pacjentowi, którego stan wskazuje na spożycie alkoholu lub użycie innych środków odurzających.

 

ROZDZIAŁ VII
Spóźnienia i odwołanie wizyty

 1. Spóźnienia na wizytę powyżej 15 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty. Po tym czasie przyjmowany jest kolejny zapisany Pacjent.
 2. Wizytę zarezerwowaną na 30 min. należy odwołać najpóżniej tego samego dnia.
 3. Wizytę dłuższą niż 30 min. należy odwołać na 24 godziny przed wizytą.
 4. Informujemy, że w przypadku niestawienia się na wizytę z winy pacjenta gabinet pobierze opłatę w wysokości 50 pln (pięćdziesiąt złoty) na poczet pokrycia kosztów wynikających z niestawienia się pacjenta w gabinecie 4U Dental Clinic.

 

ROZDZIAŁ VIII
Podstawowe zasady wykonywania zabiegów stomatologicznych

 1. Wykonanie każdego zabiegu poprzedzone jest konsultacją specjalistyczną.
 2. Konsultacje i zabiegi wykonywane są według Cennika ustalonego przez 4U Dental Clinic Dominika Kapuścińska, obowiązującego w dniu wykonania usługi, o ile postanowienia innych regulaminów nie stanowią inaczej.
 3. Wszelkie ceny podane w Cenniku są cenami brutto i są wyrażone w złotych polskich.
 4. Na życzenie Pacjenta przed podjęciem leczenia może zostać sporządzony jego kosztorys.
 5. 4U Dental Clinic Dominika Kapuścińska zastrzega sobie prawo do zmiany planu leczenia oraz jego kosztorysu w trakcie jego trwania. Zmiany kosztorysu musza zostać zaakceptowane przez Pacjenta.
 6. Zakupione zabiegi lub pakiety zabiegów nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem braku kwalifikacji do zabiegu z powodu zdrowotnych.
 7. Zakupione zabiegi należy wykorzystać w terminie nie przekraczającym 6 (sześciu) miesięcy od dnia dokonania zakupu, z wyjątkiem planu leczenia zaakceptowanego przez obie strony.
 8. Po terminie określonym w pkt. 7 powyżej, zakupione zabiegi tracą ważność i nie będą mogły być wykorzystane po upływie tego terminu.
 9. Udzielone Pacjentowi rabaty, zniżki, promocje i vouchery nie sumują się.
 10. W przypadku, gdy świadczenie 4U Dental Clinic Dominika Kapuścińska jest świadczeniem zdrowotnym, do którego stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 roku Nr 112, poz. 654), w zakresie wyrażenia zgody na dokonanie zabiegu stosuje się przepisy wskazanej ustawy.
 11. Przystępując do zabiegu Pacjent automatycznie oświadcza, iż:
  • Znana jest mu celowość oraz możliwe efekty wykonania zabiegu;
  • Wszelkie kwestie związane pośrednio lub bezpośrednio z przygotowaniem oraz zastosowaniem wybranego zabiegu zostały mu wyjaśnione, które to w pełni zrozumiał.
  • Znane i zrozumiałe są dla niego wszelkie przeciwwskazania, możliwe skutki uboczne oraz efekty wykonania;
  • Przed przystąpieniem do korzystania z usług 4U Dental Clinic Dominika Kapuścińska uwzględnił swój stan zdrowia i nie przystąpi do zabiegu, jeżeli ze względu na stan zdrowia, zabieg mógłby mieć negatywny wpływ na jego życie, zdrowie, komfort fizyczny lub psychiczny;
  • Nie jest w ciąży, w okresie połogu lub karmienia, nie zażywa leków, nie używa jakichkolwiek innych substancji ani też nie posiada schorzeń, które są przeciwwskazaniem dla danego zabiegu;
  • Wyraża zgodę na zmodyfikowanie sposobu wykonania zabiegu lub nawet odstąpienia od niego, w przypadku, gdy dalsze jego kontynuowanie zgodnie z przewidziana procedurą będzie zagrażało jego życiu lub zdrowiu.

 

ROZDZIAŁ IX
Prawa i obowiązki pacjenta

 1. Do obowiązków pacjenta zalicza się:
  • przestrzeganie zaleceń lekarza,
  • przestrzeganie higieny osobistej,
  • przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i spożywania alkoholu na terenie placówki,
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ppoż. oraz regulaminu podmiotu,
  • posiadanie ważnego dokumentu tożsamości,
  • przybycie na wizytę na wyznaczoną godzinę, a w przypadku braku możliwości przybycia wcześniejsze poinformowanie rejestracji o takim fakcie,
  • podpisanie stosownych dokumentów koniecznych do realizacji leczenia.
 2. Do praw pacjenta należą:
  • poszanowanie godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny,
  • świadczenia usług medycznych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,
  • swobodnego wyboru lekarza spośród lekarzy pracujących w podmiocie,
  • rzetelnej informacji o stanie zdrowia,
  • pełnej dyskrecji dotyczącej jego osoby,
  • pełnej informacji o proponowanych metodach diagnostycznych,
  • informacji o rozkładzie gabinetów, pracowni innych pomieszczeń, z których będzie korzystał pacjent w czasie leczenia,
  • pomocy i wyjaśnień w sposobie przygotowania do badań i zabiegów,
  • poszanowania przekonań i praktyk religijnych,
  • otrzymania informacji o stanie zdrowia dziecka, proponowanych badaniach, rokowaniach,
  • wgląd do karty praw pacjenta dostępnej w rejestracji,
  • wgląd do regulaminu organizacyjnego podmiotu dostępnego w rejestracji.

 

ROZDZIAŁ X
Dokumentacja medyczna

 1. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie elektronicznej i papierowej.
 2. Do prowadzenia dokumentacji elektronicznej wykorzystywany jest program ESTOMED firmy HAKON Software Sp. Z o. o. oraz oprogramowanie radiografii cyfrowej firmy KODAK oraz PLANMECA.
 3. Podmiot leczniczy uznaje, że dokumentacja medyczna zawiera dane szczególnie wrażliwe dla pacjenta. Ochrona tych danych przed osobami trzecimi nie posiadającymi upoważnienia do zapoznania się ze stanem zdrowia pacjenta stanowi jedno z istotnych jego zadań .
 4. Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację medyczną następującym osobom uprawnionym:
  • pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej,
  • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta,
  • pracownikom Podmiotu leczniczego,
  • podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
  • organom władzy publicznej.
 5. Za udostępnianie dokumentacji medycznej podmiot leczniczy nie pobiera opłat.

 

ROZDZIAŁ XI
Rękojmia

 1. Zgodnie z Art.627- 646 Kodeksu Cywilnego pacjentowi przysługuje rękojmia. W trosce o dobro pacjenta pracownicy i współpracownicy wykonują swoje usługi na najwyższym poziomie.
 2. Rękojmia nie jest uwzględniana w przypadku gdy pacjent:
  • przerwał zaplanowane leczenie lub jednocześnie leczy zęby w innym gabinecie,
  • nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej i protez ruchomych oraz diety (np. po wybielaniu zębów),
  • nie zgłasza się na wizyty kontrolne po zakończeniu leczenia,
  • nie wykonał odbudowy protetycznej zęba po leczeniu kanałowym,
  • użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza,
  • SAMODZIELNIE lub w innym gabinecie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego,
  • uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień,
  • cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami),
  • ma postępujące zaniki kostne powodujące osiadanie protezy,
  • uszkodził protezę poza jamą ustną,
  • na prośbę pacjenta wykonano alternatywny, a nie optymalny plan leczenia.
 3. Powikłania niepodlegające rękojmi:

Przed zaplanowaniem leczenia pacjent musi być świadomy , że pomimo największej staranności lekarza w trakcie leczenia może dojść do niechcianych i nie podlegających reklamacji powikłań takich jak :

 • ból leczonego zęba lub tkanek otaczających,
 • szczękościsk,
 • pęknięcie, złamanie zęba,
 • bolesność tkanek miękkich, obrzęk, ropień, krwiak, przedłużone krwawienie (po zabiegach chirurgicznych),
 • podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie,
 • reakcja alergiczna na zastosowane leki,
 • zaostrzenie współistniejących schorzeń.

Wystąpienie powyższych powikłań może spowodować u pacjenta między innymi:

 • dyskomfort i stres spowodowany bólem,
 • konieczność przyjmowania leków mających znaczenie u kierowców i kobiet
  w ciąży,
 • problemy z jedzeniem i mówieniem, problemy estetyczne,
 • nieplanowane wcześniej leczenie kanałowe zęba,
 • nieprzewidzianą wcześniej ekstrakcję zęba.

Do większości z wymienionych powikłań dochodzi sporadycznie i mijają szybko , bez śladu, to jednak nie należy planować poważnych zabiegów stomatologicznych przed ważnymi wydarzeniami takimi jak np.: wyjazd na urlop czy rodzinna uroczystość.

 

Rozdział XII
Tryb składania skarg i wniosków, zapytań

 1. Skargi i wnioski Pacjentów przyjmowane i rozpatrywane są przez kierownika podmiotu leczniczego.
 2. Kierownik przyjmuje interesantów w swoich godzinach pracy.
 3. Podstawą do złożenia skargi jest nienależyte wykonanie zadań (świadczeń zdrowotnych) przez podmiot.
 4. Kierownik przyjmuje uwagi mające na celu ulepszenie organizacji i usprawnienie pracy przez podmiot.
 5. Skargi i wnioski rozpatruje kierownik (kierownik podmiotu).
 6. Skargi i wnioski składa się pisemnie lub ustnie w godzinach pracy podmiotu.
 7. Wnioski, skargi, zapytania dotyczyć mogą jedynie przedmiotowej działalności podmiotu.
 8. W sytuacjach niecierpiących zwłoki kierownik podmiotu rozpatruje skargi niezwłocznie, w pozostałych przypadkach w ciągu 14 dni od daty złożenia skagi/wniosku.

 

Rozdział XIII
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszym regulamin zostaje wprowadzony na czas nie określony.
 2. Regulamin porządkowy wchodzi w życie po podpisaniu przez kierownika podmiotu.
 3. Wszyscy pracownicy podmiotu są obowiązani zapoznać się z treścią regulaminu oraz przestrzegać jego postanowień.
 4. Regulamin podmiotu oraz karta praw Pacjenta dostępne są w rejestracji.
 5. 4U Dental Clinic Dominika Kapuścińska zastrzega sobie prawo do zmian lub uzupełnienia regulaminu w dowolnym momencie.
 6. 4U Dental Clinic Dominika Kapuścińska nie ponosi odpowiedzialności za niedopuszczenie Pacjenta do wykonania wybranego zabiegu, w przypadku stwierdzenia przez fachowy personel medyczny 4U Dental Clinic Dominika Kapuścińska przeciwwskazań do poddania Pacjenta takiemu zabiegowi.
 7. Pacjent ponosi odpowiedzialność finansową za ewentualne szkody wyrządzone na terenie 4U Dental Clinic Dominika Kapuścińska z jego winy.
 8. Palenie tytoniu, picie alkoholu i używanie jakichkolwiek środków odurzających na terenie Gabinetu 4U Dental Clinic Dominika Kapuścińska jest zabronione.
 9. W przypadku niestosownego zachowania Pacjenta na terenie 4U Dental Clinic Dominika Kapuścińska , lub rażącego naruszenia porządku czy przebiegu procesu udzielania świadczeń, personel ma prawo odmówić lub przerwać świadczenie usługi i poprosić o niezwłoczne opuszczenie Gabinetu 4U Dental Clinic Dominika Kapuścińska.  W takiej sytuacji 4U Dental Clinic Dominika Kapuścińska ma prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług i zatrzymania opłaty za usługę w pełnej wysokości, jako rekompensatę poniesionych strat i odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd według właściwości ogólnej.
 11. Zasady ujęte w powyższym regulaminie funkcjonują w 4U Dental Clinic Dominika Kapuścińska z niewielkimi korektami i uaktualnieniami od 01.02.2020.
Jak możemy Ci pomóc?